info

Oikeusturvakeskus ry jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Jaana Kavonius
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteystiedot: Oikeusrekisterikeskus ry/
Jaana Kavonius
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja
info@oikeusturvakeskus.net

Rekisterin nimi
Oikeusturvakeskus ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain ll §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, jäsennumero, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, jäsentyyppi (pääjäsen, kannattajajäsen) sekä laskutustiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneltä tai jäsenen valtuuttamalta edustajalta sekä väestörekisteristä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksuista.

Tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelun tarjoaja (Membook) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän vahvistamat pääkäyttäjät, jotka yhdistyksen hallitus on nimennyt.
Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.Tarkastusoikeus
Oikeusturva ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Similar Posts